Vilkår og betingelser for bruk

Vilkår for bruk

1 PARTER I AVTALEN

Avtalen om levering av tjenester, heretter kalt "Avtalen", inngås mellom https://didvirtualnumbers.com/ heretter referert til som "Selskapet", og kjøperen av tjenester, heretter referert til som "Kunden", sammen som "Partene".

2 INLEDNING

Ved å registrere seg på selskapets nettside og opprette en personlig konto (konto), bekrefter klienten aksept av vilkårene i denne avtalen. Kunden godtar at det primære og viktigste kommunikasjonsmiddelet er elektronisk post. Kunden godtar å motta elektroniske varsler fra Selskapet. Kunden bekrefter sitt samtykke til lagring og behandling av hans personopplysninger i avtalens varighet. For å legge inn bestillinger, foreta betalinger og administrere tjenester, bruker Kunden sin personlige konto på Selskapets nettside.

3 FORMÅL MED AVTALEN

Formålet med denne avtalen er å regulere partenes juridiske forhold ved levering av telekommunikasjonstjenester fra selskapet. Avtalen definerer vilkårene for levering av disse tjenestene. 

4 RETTIGHETER OG PLIKTER FOR PARTENE

4.1 Bedrift.

4.1.1 Selskapet leverer telekommunikasjonstjenester til Kunden, nemlig levering av virtuelle numre på leiebasis, behandling av taleanrop, SMS, faksmeldinger og andre kommunikasjonstjenester. 

4.1.2 Selskapet oppgir kun numre fra sin egen nummerdatabase. Selskapet oppgir ikke spesifikke numre som kunden ber om. 

4.1.3 Selskapet gjør alt for å vedlikeholde det tekniske utstyret som er nødvendig for implementering og levering av tjenester. Selskapet kan endre utstyret som brukes til å yte tjenester. Slike endringer er helt etter selskapets skjønn og kan utføres uten forhåndssamtykke fra kunden.

4.1.4 Selskapet gir Kunden teknisk støtte og ledelsesråd i nødvendig utstrekning som en del av tjenestene som tilbys.

4.1.5 Selskapet har rett til å erstatte det oppgitte nummeret av årsaker som oppstår fra lover og andre regulatoriske handlinger, samt dersom fortsettelsen av leveringen av kommunikasjonstjenester ved bruk av dette nummeret er umulig av grunner utenfor Selskapets kontroll. I dette tilfellet må Selskapet varsle Kunden om erstatningen så snart som mulig. Nummererstatning tilbys uten ekstra kostnad for Kunden. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle tilleggskostnader for Kunden knyttet til utskifting av nummeret som ligger utenfor rammen av forholdet mellom Partene.

4.1.6 Selskapet har rett til å suspendere leveringen av tjenester dersom Kunden bryter noen av klausulene i denne Avtalen.

4.1.7 Selskapet forbeholder seg retten til å nekte å yte tjenester til Kunden dersom informasjonen gitt av Kunden og/eller pakken med forespurte dokumenter er ufullstendig. Hvis selskapet har grunn til å tvile på sannheten av informasjonen gitt av klienten og/eller ektheten av de oppgitte dokumentene, kan selskapet be om ytterligere informasjon eller dokumenter på ethvert stadium av leveringen av tjenestene. Dersom Selskapet vet eller har rimelig mistanke om at Kunden har begått ulovlige handlinger eller planlegger å bruke Selskapets tjenester til å begå ulovlige handlinger i fremtiden, har Selskapet rett til å slutte å levere tjenester og sperre Kundens konto uten å utstede refusjon fra saldoen på kontoen hans.

4.1.8 Selskapet har rett til å endre vilkårene i denne Avtalen uten forhåndssamtykke og varsel fra Kunden dersom slike endringer er nødvendige på grunn av endringer i lovverket, forsikringsvilkår, sikkerhetskrav eller endringer i lovpålagte dokumenter.

4.1.9 Selskapet forbeholder seg retten til å endre tariffer for alle tjenester det leverer.

4.1.10 Selskapet har rett til å overføre rettighetene og forpliktelsene det har i forbindelse med denne avtalen til en tredjepart uten forhåndssamtykke fra klienten

4.2 Klient

4.2.1 Kunden er forpliktet til å betale for tjenester i tide, det vil si å sette inn midler på kontosaldoen tilstrekkelig til å betale for tjenester i henhold til punkt 6 i denne avtalen.

4.2.2 Kunden er forpliktet til å fremlegge dokumenter som bekrefter identiteten til en person eller dokumenter til en juridisk enhet, dersom dette er nødvendig for å aktivere nummeret og dette kravet ble kommunisert til Kunden før nummeret ble bestilt.

4.2.3 I tilfelle Kunden blir oppmerksom på eventuelle avbrudd i tjenesten, må han varsle Selskapet umiddelbart. Nedtellingen av øyeblikket en feil oppstår begynner fra det øyeblikket kunden kontakter selskapets støttetjeneste (via telefon, e-post eller nettprat på selskapets nettside). Kunden er forpliktet til å gi all informasjon som selskapet ber om for å arbeide med klagen. Hvis den forespurte informasjonen ikke er gitt, garanterer ikke selskapet en løsning på problemet.

4.2.4 Kunden må garantere at tjenesten som tilbys ikke vil bli brukt til ulovlige, ulovlige formål, inkludert overføring, tilbud av informasjon eller tjenester som er ulovlige, ulovlige, skadelige for tredjeparter, potensielt farlige, injurierende eller som på noen måte krenker opphavsrett, krenker immaterielle rettigheter, krenker varemerker, er pornografisk eller annet materiale som kan gi opphav til en krenkelse på noen måte. Det er strengt forbudt å bruke selskapets tjenester til uredelige aktiviteter.

4.2.5 Når klienten kontakter selskapets støttetjeneste (via telefon, e-post eller nettprat på selskapets nettside), bør klienten kommunisere høflig og innenfor rammen av tjenestene som tilbys. Selskapet har rett til ikke å svare på kundens forespørsler hvis de er ledsaget av uanstendig språk, uhøflighet eller går utover omfanget av tjenestene som tilbys av selskapet.

4.2.6 Kunden skal samarbeide med Selskapet i behandlingen av eventuelle klager, forespørsler eller undersøkelser angående tjenestene som tilbys Kunden. 

4.2.7 Kunden garanterer at enhver tredjepart som bruker disse tjenestene vil være bundet av vilkårene i denne avtalen.

4.2.8 Kunden bekrefter at bruk av IP-telefoni er tillatt ved lov i hans land. I tilfelle brudd på lovene i jurisdiksjonen i hans land, påtar klienten seg alt ansvar og bærer alle tilleggskostnader forbundet med et slikt brudd. Selskapet har ikke noe ansvar i denne saken.

4.2.9 Ved å akseptere denne Avtalen bekrefter Kunden at han er minst 18 år gammel.

4.2.10 Kunden har ingen rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til noen annen part uten samtykke fra selskapet.

5 FUNKSJONER AV TJENESTELEVELSE OG GARANTI

5.1 Selskapet garanterer ikke absolutt uavbrutt tjenesteytelse. Selskapet tar imidlertid alle nødvendige skritt for å sikre uavbrutt drift av nettverket og tjenesten, samt for å gjenopprette tjenester så raskt som mulig. 


5.2 Ved å akseptere vilkårene i denne Avtalen godtar Kunden at Selskapet ikke gir teknisk støtte for anrop til nødetater og anrop til nødetater selv.

5.3 Et virtuelt nummer er en tjeneste for å motta innkommende anrop, SMS og faksmeldinger. Vår tjeneste gir ikke SMS-sending. Utgående samtaler er teknisk sett en egen tjeneste og kan leveres på forespørsel etter å ha fylt ut et spesielt skjema. Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å nekte utgående anrop uten ytterligere forklaring. Som standard gis utgående samtaler uten anrops-ID (identifikasjonstjeneste for leid nummer) Selskapet kontrollerer ikke hvilket nummer som skal bestemmes for mottakeren av samtalen. Anrops-ID-tjenesten aktiveres i tillegg på forespørsel. Anrops-ID-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land og er ikke garantert fortløpende.

5.4 Aktivering av de fleste numre tar 1-2 dager. I noen tilfeller kan nummeraktivering ta opptil 15 dager. Dette kan være forårsaket av kontroll av Kundens dokumenter eller en spesiell prosedyre for aktivering av nummeret. Den lange prosessen med å aktivere et nummer er ikke grunnlag for kansellering og refusjon.

5.5 Gratisnumre er 800 gratisnumre (kode i de fleste land, men kan variere). Det særegne ved tjenesten er at for innringere i landet er slike samtaler gratis, de betales av eieren av nummeret, det vil si klienten. Tariff for innkommende samtaler på gratisnumre er alltid per minutt. Fakturering starter fra det første minuttet av et besvart anrop; talehilsener belastes også. Siden slike numre er laget for å motta anrop innen landet, er det ikke garantert å ringe fra andre land til gratisnumre, det avhenger av de interne egenskapene til spesifikke land. Unnlatelse av å ringe gratisnumre fra andre land betyr ikke at nummeret ikke fungerer som det skal.

5.6 SMS-numre - numre for mottak av innkommende SMS. En egen gruppe med numre merket "for registrering" er tildelt på selskapets hjemmeside. Disse numrene er beregnet på å motta SMS fra nettjenester. "for registrering"-merket betyr at den lokale leverandøren (eieren av nummerkapasiteten) ikke har satt noen begrensninger på mottak av SMS; alle SMS som sendes til den kan mottas på nummeret. Selskapet garanterer imidlertid ikke at absolutt all SMS fra alle tjenester i verden kan leveres til nummeret. Hvis et nummer mottar SMS fra de fleste tjenester og ikke mottar SMS fra en bestemt tjeneste, er ikke dette en indikasjon på at nummeret ikke fungerer som det skal. Denne situasjonen er ikke grunnlag for kansellering av ordre, erstatning av rom eller refusjon. Selskapet leverer tjenester for å oppgi telefonnumre, men ikke tjenester for å opprette kontoer i tredjepartstjenester. Dersom nummeret ikke har «for registrering»-merket, betyr dette at den lokale tilbyderen (eieren av nummerkapasiteten) kan begrense mottak av SMS fra visse (vanligvis de vanligste) tjenestene. Det vil si at selskapet ikke garanterer mottak av SMS og anrop fra Internett-tjenester (WhatsApp, Telegram, Viber, etc.), samt fra banker, betalingstjenester og fra andre land til numre uten "for registrering"-merket.

5.7 Alle virtuelle numre oppgis på leiebasis. Ved slutten av leieperioden kan nummer tildeles nye brukere.

6 BETALINGSPROSEDYRE

6.1 Alle tjenester fra selskapet tilbys kun på forhåndsbetalingsbasis og fungerer til betalingen utløper.

6.2 Kundens utgifter inkluderer: nummertilknytningsgebyr - en engangsbetaling; abonnementsavgift - månedlig betaling; gebyr for viderekobling av innkommende samtaler - i henhold til tariffer på nettsiden (fakturering kan være per minutt eller per sekund avhengig av antall og type viderekobling), gebyr for utgående samtaler (fakturering per minutt for samtaler med anrops-ID, per sekund for samtaler uten oppringer-ID), andre betalte selskapstjenester.

6.2 Den månedlige abonnementsavgiften for nummeret trekkes automatisk fra saldoen på Kundens personlige konto etter 1 (én) kalendermåned fra datoen for aktivering av tjenesten. Hvis det ikke er nok midler på Kundens saldo, trekkes abonnementsavgiften fra saldoen som et minus. Hvis saldoen er negativ, stanses leveringen av alle tjenester inntil gjelden er nedbetalt. Tilbakebetaling av gjelden av Kunden gjenoppretter alle tjenester automatisk, dersom de ennå ikke er slettet fra Kundens konto. Fjerning av nummer på grunn av gjeld gjennomføres uten tilleggsvarsel til oppdragsgiver. Fra det øyeblikket gjelden oppstår på kundekontoens saldo, anses alle selskapets forpliktelser oppfylt, og det leide nummeret kan slettes når som helst når selskapet finner det nødvendig. For å unngå gjeld kan Kunden slette det virtuelle nummeret på sin personlige konto uavhengig inntil abonnementsavgiften belastes automatisk. Dersom Kunden ikke har slettet nummeret, bekrefter han at han samtykker i forlengelsen av nummerleien med 1 måned.

6.3 Tilbakebetaling av klientbetalinger, tilbakeføring av midler til saldoen på klientens konto, samt omberegning av betalte tjenester utføres iht. Returpolicy Bedrifter

6.4 I tilfelle Kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser i henhold til denne Avtalen, er Partene enige om at Selskapet vil ha rett til å si opp denne Avtalen.

7 IMMATERIELLE EIENDOMSRETTER

7.1 Alle immaterielle rettigheter som rettmessig eies av én part, vil fortsatt eies av den samme parten.

7.2 Kunden må ikke bruke Selskapets navn, varemerke eller immaterielle rettigheter på noen måte. 

7.3 Overføring av immaterielle rettigheter uten skriftlig samtykke fra partene er strengt forbudt.

8 PERSONVERN

Selskapet garanterer konfidensialiteten til kundens personopplysninger. Selskapet har imidlertid rett til å overføre all tilgjengelig informasjon om klienten til den lokale leverandøren (eieren av nummerkapasiteten) og/eller rettshåndhevende byråer i ethvert land, med forbehold om å motta en offisiell forespørsel.

9 ANSVARSBEGRENSNING

9.1 Selskapet er ikke ansvarlig i følgende tilfeller: ved indirekte skade, ved utilsiktet eller påfølgende skade, på grunn av avbrutt kommunikasjon, tap av data, tapt fortjeneste eller ved økonomiske tap som oppsto i forbindelse med denne avtalen.

9.2 Selskapet påtar seg ikke noe ansvar overfor Kunden i tilfelle av klager eller krav dersom Kunden ved bruk av Selskapets tjenester bryter lovene i landet nummeret tilhører.

9.3 Selskapet er ikke ansvarlig for noen feil, utelatelser eller trykkfeil i noen del av avtalen, på nettstedet, i din personlige konto, konto (faktura) eller annet dokument levert av selskapet. Kunden kan varsle Selskapet om en oppdaget feil, og den vil bli rettet med samtykke fra Selskapet.

10 FORCE MAJEURE

10.1 Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for noen avbrudd i leveringen av tjenester, for forsinkelser eller feil i tjenesten som oppstår på grunn av noen grunn eller på grunn av hendelser som er utenfor selskapets kontroll, inkludert enhver hendelse utenfor kontrollomstendighetene - naturkatastrofer, naturkatastrofer katastrofer, stormer, flom, tørke, elektriske støt, branner, strømbrudd, skadede kraftledninger, skade fra tap av forbindelse eller brudd på kommunikasjon og kabler, handelskrig, myndighetshandlinger, sanksjoner, avbrudd eller tilbakekall av lisens, ødeleggelse eller tap av utstyr, eller på grunn av avbrudd, feil eller forsinkelser i levering av tjenester fra en tredjepart, inkludert regulatorer, lovgivere eller telekommunikasjonsoperatører, på grunn av kriger, militære operasjoner og sivil uro.

10.2 Selskapet har ikke noe ansvar for de konsekvenser som kan oppstå som følge av force majeure.

11 UTBETALING AV ERSTATNING

Uavhengig av kompensasjonsbeløpet knyttet til denne avtalen, samtykker klienten i at selskapet, dets grunnleggere, datterselskaper, underordnede kontorer, ledelse og personell ikke vil måtte kompensere for eventuelle straffer som oppstår i forbindelse med en klage eller krav om inkasso som oppsto pga. å betjene kunden. Kunden samtykker i at selskapet, representert ved dets grunnleggere, datterselskaper, underordnede kontorer, ledelse og ansatte, ikke er ansvarlig for noen direkte eller indirekte skade som kan oppstå fra bruken av tjenestene levert av selskapet, inkludert, men ikke begrenset til , følgende tilfeller: på grunn av bruk eller manglende evne til å bruke tjenestene som tilbys av selskapet, konfidensialitet av informasjon mottatt, feil og utelatelser, funksjonsfeil, virus, forsinkelser i dataoverføring, avbrudd i tjenesten eller tap av data.

12 GYLDIGHETEN AV AVTALEN

12.1 Denne avtalen trer i kraft fra det øyeblikket kunden oppretter en brukerkonto på selskapets nettside, og er gyldig inntil den sies opp av en av partene.

12.2 Hver av partene har rett til å si opp denne avtalen hvis noen av vilkårene i denne avtalen brytes.

12.3 Ved utløp av avtalen uansett årsak, anses selskapets forpliktelser overfor kunden som oppfylt.

13 ANNET

13.1 Denne avtalen utgjør den fullstendige forståelsen mellom begge parter. Eventuelle tidligere representasjoner eller avtaler, enten muntlige eller skriftlige, skal ikke ha noen juridisk virkning hvis de er i strid med vilkårene i denne avtalen.

13.2 Partene er ansvarlige for manglende oppfyllelse eller feilaktig oppfyllelse av sine forpliktelser i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning i den polske republikken og EU.

Rull til toppen